ขาต่อฉาก 30 CM

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 45 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาต่อฉาก 30 CM

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 45 CM ขนาด 1.5 นิ้ว