ขาตั้งจานแบบงอปลาย 1 M

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 80 CM ขนาด 1.5 นิ้ว

ขาตั้งจานแบบงอปลาย 1 M

สำหรับติดผนัง ยื่นออกจากผนัง 80 CM ขนาด 1.5 นิ้ว