back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

เแผงสายอากาศดิจิตอล 9E

เแผงสายอากาศดิจิตอล 9E

  • UHF 21-69

  • Gain (อัตราขยาย) 8-13 dB

  • Gain การรับสูง สามารถรับได้ไกลถึง 80 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ