back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

แผงสายอากาศดิจิตอล 5E DIY

แผงสายอากาศดิจิตอล 5E DIY

  • UHF 21-69

  • Gain (อัตราขยาย) 7.5-10 dB

  • Gain การรับสูง สามารถรับได้ไกลถึง 70 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ