back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

เแผงสายอากาศดิจิตอล 14E

เแผงสายอากาศดิจิตอล 14E

  • UHF 21-69

  • Gain (อัตราขยาย) 10-14.5 dB

  • Gain การรับสูง สามารถรับได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ

    Block Diagram