back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

เสาทาวเวอร์

เสาทาวเวอร์

สำหรับใช้ติดตั้งแผงสายอากาศทีวีดิจิตอล เพื่อความแข็งแรง และ สวยงาม ผลิตจากเหล็กท่อกลม พ่นด้วยสีฝุ่น สีกัน UV สำหรับงานภายนอก อบร้อนด้วยอุณภูมิ ที่ 200 องศา ทำให้สีละลายติดชิ้นงาน คงทน สวยงาม