back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

LNB KU 1 ขั้ว Universal

MODEL : T-K1

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ หรือเครื่องรับ

LNB KU 1 ขั้ว Universal

MODEL : T-K1

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือเครื่องรับ

รองรับดาวเทียมไทยคม KU ,Thaicom 5/6/8

สำหรับจาน 35cm, 45cm, 60cm, 75cm รองรับดาวเทียมได้ทุกดวงที่ส่งระบบ KU-BAND

  Specification
 I/P Frequency :  10.7~12.75 GHz
 O/P Frequency :  950-2150 MHz
 Noise Figure :  0.3 dB
 L.O.Frequency :  9.75 / 10.6 GHz
 L.O Phase Noise (TYP) :   -70dBc/Hz@1KHz
  -90dBc/Hz@1KHz
 -105dBc/Hz@1KHz
 Conversion Gain :  65 dB (Typ.)
 Output VSWR :  2:1
 Image Rejection:  45 dBm (Min)