back button Untitled Document
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ
 ย้อนกลับ

LNB KU 2 ขั้ว UNIVERSAL TWIN

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ หรือเครื่องรับ

LNB KU 2 ขั้ว UNIVERSAL TWIN

สำหรับเครื่องรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือเครื่องรับ

รองรับดาวเทียมไทยคม KU , Thaicom 5/6/8

สำหรับจาน 35cm, 45cm, 60cm, 75cm รองรับดาวเทียมได้ทุกดวงที่ส่งระบบ KU-BAND

  Specification ดาวน์โหลด
 I/P Frequency :  10.7-12.75 GHz
 O/P Frequency :  950-2150 MHz
 L.O.Frequency :  9.75 / 10.6 GHz
 Noise Figure :  0.6 dB (MAX.)@25 C
 L.O Phase Noise :   -60dBc/Hz@1KHz
  -75dBc/Hz@1KHz
 -100dBc/Hz@1KHz
 Conversion Gain :  55 dB (Min.)
 Gain Variation :  5 dB (MAX.)
 Image Rejection :  35 dB (Min.)
 Output VSWR :  2.0:1 (MAX>)
 DC Current :  130 mA (MAX.)
 Polari Switch Voltage :   Ver 10.5~14.5 Volt
 Hor 15.5~21.0 Volt